ελληνικά
Small text Medium text Large text

Υπηρεσίες - Δικαιολογητικά

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας)
 
Δικαιολογητικά:
1.Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
2.Φωτοτυπία τελευταίου, εξοφλημένου, λογαριασμού της ΔΕΗ προκειμένου για     ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο.
3.Βεβαίωση από την ΔΕΗ που να αναφέρει πότε έγινε η διακοπή ηλεκτροδότησης
μέχρι πότε πληρώθηκαν δημοτικά τέλη, για πόσα τ.μ. και με ποιο συντελεστή τελών καθαριότητας –φωτισμού, προκειμένου για μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο.
4. Αντίγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης ιδιοκτήτου ακινήτου στερούμενου ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου για μη   ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο.
5.Προαιρετικά για την ακριβή συμπλήρωση των ζητούμενων πληροφοριών επί της
αιτήσεως, προσκόμιση σε φωτοτυπία του τίτλου ιδιοκτησίας.   
6.Τακτοποίηση οφειλής που προκύπτει σε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής τελών του ακινήτου ως μη ηλεκτροδοτούμενου.
 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
  
2 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών.
 
ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
 
Δικαιολογητικά
1.Αίτηση νέας παροχής
2.Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου με αναγραφόμενη την παροχή του ακινήτου
3.Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου και αν πρόκειται για μισθωμένο ακίνητο και το μισθωτήριο συμβόλαιο
4.Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας
5.Βεβαίωση τ.μ. μηχανικού ή πίνακα αναλογισμού όταν πρόκειται για ηλεκτροδότηση κοινοχρήστων χώρων
6.Α.Φ.Μ ιδιοκτήτη
7.Τακτοποίηση οφειλής που προκύπτει σε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής τελών του ακινήτου ως μη ηλεκτροδοτούμενου.
 
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
 
Δικαιολογητικά
1. Βεβαίωση από την ΔΕΗ που να αναφέρει πότε έγινε η διακοπή ηλεκτροδότησης
μέχρι πότε πληρώθηκαν δημοτικά τέλη, για πόσα τ.μ. και με ποιο συντελεστή τελών καθαριότητας –φωτισμού, προκειμένου για μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο.
2. Αντίγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης ιδιοκτήτου ακινήτου στερούμενου ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Α.Φ.Μ ιδιοκτήτη
4. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου και αν πρόκειται για μισθωμένο ακίνητο και το μισθωτήριο συμβόλαιο.
5. Τακτοποίηση οφειλής που προκύπτει σε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής τελών του ακινήτου ως μη ηλεκτροδοτούμενου.
 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
 
Για όλες τις περιπτώσεις η βεβαίωση του Δήμου χορηγείται άμεσα.
 
ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 
Το τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο, ηλεκτροδοτούμενο ή μη(άρθρα 1 και 3 του ν.25/75).
Απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κενά τα ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η.( παρ.1, του άρθρου 5 του ν.3345/2005). Επισημαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να δηλώνει όλα τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (κτίσματα ή οικόπεδα) στο Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ αμέσως μετά την διακοπή της ηλεκτροδότησης γιατί η μη χρήση του ακινήτου δεν μπορεί να αξιολογηθεί από τον Δήμο όταν η δήλωση αναφέρεται σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής της.
Συνεπώς η προβλεπόμενη απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης των ανωτέρω δικαιολογητικών, ύστερα από την οποία καθίσταται ελέγξιμη από τον Δήμο η μη χρήση του ακινήτου. 
 
Δικαιολογητικά
1. Βεβαίωση διακοπή ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ που να αναφέρει πότε έγινε η διακοπή ηλεκτροδότησης, μέχρι πότε πληρώθηκαν δημοτικά τέλη, για πόσα τ.μ. και με ποιο συντελεστή τελών καθαριότητας –φωτισμού.
2.Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτου ακινήτου στερούμενου ηλεκτρικής ενέργειας(χορηγείται από την υπηρεσία).
3.Τίτλο ιδιοκτησίας ακινήτου.
4.Τακτοποίηση οφειλής που προκύπτει σε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής τελών του ακινήτου ως μη ηλεκτροδοτούμενου
 
 
ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟY:
 
9:00 – 13:00
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τηλ.213202038-2132022049-2132022048-2132022030

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by