ελληνικά
Small text Medium text Large text

Προσφερόμενη Υπηρεσία
Δικαιολογητικά
Χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης,
Βάπτισης, Ονοματοδοσίας, Γάμου, Θανάτου
1. Αίτηση
2. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
3. Εξουσιοδότηση αν πρόκειται για άλλο πρόσωπο
 

Η διεύθυνση του Ληξιαρχείου είναι: Ακτή Ποσειδώνος 2 (Πύργος – 2ος όροφος)
Πληροφορίες: κ. Γεωργούτη Αγγελική 2132024772 (για το Τμήμα Γεννήσεων & Βαπτίσεων)
                        κ. Κανταράκια Ελευθερία 2132024742 (για το Τμήμα Γάμων & Θανάτων)
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by