ελληνικά
Small text Medium text Large text

Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
 
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
 
 
         Οι  Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί είναι βασικά χώροι αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας, και σκοπό έχουν:
 
·         Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα .
·         Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά .
·         Να εξαλείφουν, κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους .
·         Να εξασφαλίζουν χρόνο για εργασία στους γονείς .
·         Να ενημερώνουν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
·         Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
·         Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.
 
 
  1. ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 
Α)  Ώρες λειτουργίας των παιδικών σταθμών ορίζονται από 7:00 π.μ. μέχρι
15:45 μ.μ
Β)  Οι παιδικοί σταθμοί δεν λειτουργούν τα Σάββατα , τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας των υπηρεσιών του Δήμου.
            Επίσης δεν λειτουργούν κατά τα εξής διαστήματα:
από 1 έως 31 Αυγούστου
από 24 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου
από Μ. Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά
 
       2.  ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑ-ΒΡΕΦΗ
 
      Στους παιδικούς  σταθμούς γίνονται δεκτά νήπια από ηλικία 2,5 ετών, εφόσον
αυτοεξυπηρετούνται μέχρι την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο, στα βρεφικά τμήματα από 8 μηνών έως 2,5 ετών.
 
 3.  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
 
Α)  Η προσέλευση των παιδιών αρχίζει στις 7:00 π.μ. και λήγει στις 8:30 π.μ.
Οι ώρες προσέλευσης θα τηρούνται αυστηρά σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού λειτουργίας των παιδικών σταθμών.
Β) Η αποχώρηση των παιδιών αρχίζει μετά το μεσημεριανό γεύμα μέχρι το τέλος του ωραρίου λειτουργίας του σταθμού ή και νωρίτερα εφ όσον υπάρχει ειδικός λόγος ( προσαρμογή ή ασθένεια )
Γ) Η παραλαβή των παιδιών θα γίνεται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες  ή από κατάλληλο ενήλικο πρόσωπο που θα  έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως
 
      4.   OIKONOMIKH   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   ΓΟΝΕΩΝ
 
Α.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ   ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ
 
    Πίνακας της μηνιαίας συμμετοχής, σύμφωνα με το ετήσιο οικογενειακό  Εισόδημα.
 
Οικογενειακό εισόδημα
1 παιδί
2 παιδιά
12.001-13.000 €
38 €
55 €
            13.001-15.000 €
51 €
77 €
            15.001-18.000 €
60 €  
89€
            18.001-24.000 €
68 €
102 €
            24.001-30.000 €
85 €
119 €
            30.001-33.000 €
94 €
128€
            33.001-36.000 €
102 €
136 €
    Από 36.001 € και άνω
128 €
153€
 
Β. Στην περίπτωση που δεν κατατεθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, βιβλιάριο ενσήμων των δύο γονέων, κάρτα ΟΑΕΔ κ.λ.π ) είναι δυνατή η εγγραφή του παιδιού κατ΄ εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Έγκρισης των αιτήσεων. Εάν το εισόδημα που εμφανίζεται δεν υπερβαίνει το ποσό των 12.000  € , η οικονομική συμμετοχή καθορίζεται  στη χαμηλότερη κλίμακα ( 38  € για ένα παιδί και 55  € για δύο παιδιά). Σε περίπτωση εισοδήματος άνω των 12.001  € ακολουθείται η κλίμακα της § Α.
 
Γ.   ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  1. Οι έχοντες οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 €  (εφ όσον αυτό αποδεικνύεται από όλα τα  νόμιμα δικαιολογητικά).
  2. Εφ όσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες ( γονείς, παιδιά ) με
     ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% και με την προϋπόθεση οικείας  βεβαίωσης του
     ασφαλιστικού φορέα τους ή της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής  Επιτροπής.
 3  Οι πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες.
 4.Οι μονογονεϊκές οικογένειες , χήροι/ες , διαζευγμένοι /ες , με εισόδημα μέχρι 15.000€. Εάν το εισόδημα είναι άνω των 15.001 € ακολουθείται ο παρακάτω  πίνακας μηνιαίας    συμμετοχής
Οικογενειακό εισόδημα
1 παιδί
2 παιδιά
   15.001-16.000 €
38 €
55 €
   16.001-19.000 €
51 €
77 €
   19.001-22.000 €
60 €  
89€
   22.001-28.000 €
68 €
102 €
   28.001-34.000 €
85 €
119 €
   34.001-37.000 €
94 €
128€
    37.001-40.000 €
102 €
136 €
Από 40.001 € και άνω
128 €
153€
      
 
5.    Η οικονομική συμμετοχή, για  τέκνα  υπαλλήλων ( μονίμων, αορίστου χρόνου και συμβασιούχων) Δήμου Πειραιά και των συναφών Ν.Π.Δ.Δ ,Οργανισμών, επιχειρήσεων και άλλων τυχόν ιδρυθησομένων, από το Δήμο Πειραιά φορέων, καλύπτονται από τον Δήμο.
 
     Για την απόδειξη και ένταξη των οικογενειών στις επί μέρους κατηγορίες κριτηρίων, την αίτηση εγγραφής θα συνοδεύουν όλα τα δικαιολογητικά, που κρίνονται απαραίτητα από τη Δ/νση Βρεφ/κών σταθμών
                                           
Δ) Η οικονομική συμμετοχή  των γονέων πρέπει να εξοφλείται  στο Ταμείο του Δήμου Πειραιά, τις πρώτες δέκα ημέρες κάθε μήνα. Η οικονομική εισφορά είναι υποχρεωτική από την ημερομηνία εγγραφής του παιδιού και μέχρι τη λήξη της περιόδου λειτουργίας των παιδικών σταθμών κατ έτος.
Γ) Σε  περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά.
 
5.     ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού λειτουργίας των παιδικών σταθμών η διακοπή  γίνεται:
Α) Κατόπιν αιτήσεως του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος που ζητούν τη διαγραφή.
Β) Όταν εμφανισθούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από τον παιδικό σταθμό.
Γ) Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή για χρονικό διάστημα πέραν των 20 ημερών, χωρίς να υπάρχει σοβαρή δικαιολογία και αφού πρώτα ειδοποιηθούν εγγράφως από τον προϊστάμενο, να καταβάλουν το οφειλόμενο ποσό.
Δ) Όταν κατ’ εξακολούθηση δεν συμμορφώνονται οι γονείς με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του παιδικού σταθμού.
E) Όταν απουσιάζει από τον παιδικό σταθμό το παιδί αδικαιολόγητα πάνω από ένα μήνα και μετά από έγγραφη ειδοποίηση του προϊσταμένου παιδικού σταθμού.
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
                                                                        
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ
Επανεγγραφές
Για τον ίδιο και μόνο σταθμό
 
30
Εντοπιότητα
 
 
 
Δημότης και κάτοικος Πειραιά
Δημότης ή κάτοικος
   20
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οικογενειακή κατάσταση
Παιδί ορφανό
 
20
Μονογονεϊκή οικογένεια
 
20
Διαζευγμένοι ή σε Διάσταση
 
10
Στρατευμένος γονέας (εκτός περιπτώσεων μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση )
 
20
Γονείς σπουδαστές ή Φοιτητές (εκτός περιπτώσεων μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση )
Ο ένας
 
20
 
 
   10
Παιδί ΑΜΕΑ στην οικογένεια με ποσοστό αναπηρίας άνω του 35%
 
20
Γονιός ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%
 
30
Αριθμός παιδιών στην οικογένεια
 
5 μόρια για κάθε παιδί
Εργασιακή απασχόληση
Δύο εργαζόμενοι γονείς, με οικογενειακό εισόδημα το οποίο αποδεικνύεται με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.
 
50
Ανεργία ΟΑΕΔ
Ένας γονέας με δελτίο ανεργίας
 
5
Δύο γονείς με δελτίο ανεργίας
 
10
Ένας γονέας που λαμβάνει τακτικό επίδομα από ΟΑΕΔ
 
15
Δύο γονείς που λαμβάνουν τακτικό επίδομα από ΟΑΕΔ
 
20
Συμμετοχή σε προγράμματα
Ένας γονέας
 
10
Δύο γονείς
 
15
Οικογενειακό εισόδημα
0 -12.000 €
 
30
12.001- 15.000 €
 
25
15.001-20.000 €
 
20
20.001-30.000 €
 
15
30.001-40.000 €
 
10
40.001-50.000 €
 
5
50.001 -100.000 €
 
0
100.001 - 500.000 €
 
0
500.001 € και άνω
 
0
 
 

  

 
 
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by