ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018
End Date/Time: Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 11:00 π.μ.

ΘΕΜΑ 1ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό XE60/2018 ποσού 500,00 € στον υπάλληλο ΧΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 31/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά στην πληρωμή λοιπών τελών κυκλοφορίας (ανανέωση αδειών κυκλοφορίας τρικύκλων).

ΘΕΜΑ 2ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 459/2018 ποσού 240,00 € στον υπάλληλο ΤΣΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 83/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά στην απόκτηση στοιχείων για α) την Υποβολή δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο για το κτήμα ΣΧΙΣΤΟΥ και β) την ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ακινήτου μας επί της οδού Ρετσίνα 47.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση ή μη του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασίας σε Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο, για την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και την εκπλήρωση των προσδιοριζόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του Δήμου, για Ιατρούς Εργασίας, προϋπολογισμού δαπάνης 22.188,40 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 210.800 € σε βάρος των προϋπολογισμών του Δήμου οικονομικών ετών 2018-2019, διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 120.229,04 € σε βάρος των Κ.Α. 10.6063.02 (1.380,12€), 15.6061.01 (2.821 €), 15.6061.01 (188,48 €), 15.6061.01 (1.231,32 €), 20.6063.03 (4.964,96 €), 20.6063.01 (78.792,70 €), 30.6063.01 (649,76€), 30.6063.01 (6.932,10 €), 30.6063.01 (2.380,80 €), 35.6063.02 (19.995 €), 45.6063.01 (892,80 €) του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά » προϋπολογισμού δαπάνης 168.700,80 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 3.500.000,00€ σε βάρος των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2018-2019 και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.75 οικονομικού έτους 2018, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικών και λοιπών οδοστρωμάτων Δήμου Πειραιά» ΑΑΕ 2/2017, προϋπολογισμού δαπάνης 2.822.580,64 € πλέον ΦΠΑ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 159.736,80 € σε βάρος των προϋπολογισμών του Δήμου οικονομικών ετών 2018-2019, διάθεση πίστωσης ποσού 59.946,40 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6413.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την μεταφορά Μελών των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (τρίτης ηλικίας) προϋπολογισμού δαπάνης 128.440,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 7ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων.

Created by Γιάννης On 12/3/2018

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by