ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018
End Date/Time: Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 11:00 πμ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 57,31 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου κ. Οικονομάκη Βασιλείου για την εκμίσθωση ετήσιας γραμματοθυρίδας.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 240 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.13 του προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Τσάκου Δημητρίου, για την απόκτηση στοιχείων για α) την Υποβολή δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο για το κτήμα ΣΧΙΣΤΟΥ και β) την ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ακινήτου μας επί της οδού Ρετσίνα 47.

ΘΕΜΑ 3ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.200 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.11 του προυπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2018, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου κας Πούλου Μαρίας, για τη μετάβαση μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στο εκπαιδευτικό εργαστήριο του έργου CIVITAS SUMPs-UP στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020, που θα διεξαχθεί στο Tampere της Φιλανδίας από 13-16/03/2018.

ΘΕΜΑ 4ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 900 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6422.13 του προυπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2018, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλατανησιώτη Νικόλαου, για τη μετάβαση και συμμετοχή μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στο Πανεπιστήμιο της Calabria της Ιταλίας, για τις ανάγκες του Ευρωπαικού Προγράμματος VAI, από 13/2/2018 έως 17/02/2018.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 17/2018, ποσού 303,19 € που εκδόθηκε σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, στο όνομα της υπαλλήλου μας κ. Τσουράκη Ευαγγελίας, σύμφωνα με τη με αριθ. 16/4-1-2018 απόφαση της ΟΕ και αφορά στην αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε. για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων 6ου διμήνου 2017.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 6.142,46 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια ανταλλακτικών & εργασιών για την επισκευή του ΔΠ 210.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη του από 11-1-2018 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση σχολικών υποδομών του Δήμου Πειραιά» προϋπολογισμού δαπάνης 1.227.507€ € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή μη του από 11-1-2018 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες επισκευής και συντήρησης στα ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ) ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ», προϋπολογισμού δαπάνης 190.348,43€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΘΕΜΑ 9ο: Εγκρίσεις δαπανών – διαθέσεις πιστώσεων
 

Created by ΗΛΙΑΣ On 7/2/2018

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by