ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017
End Date/Time: Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 11:00 π.μ.
ΘΕΜΑ 1ο: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (αίτηση αναίρεσης) ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθμ. Α1083/2017 τελεσίδικης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Τμήμα Β΄Τριμελές).

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση αγωγής έξωσης ή διαταγής απόδοσης μισθίου μισθωτή κενωθέντος – σχολάζοντος περιπτέρου του Δήμου μας λόγω μη τακτοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών (ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ).

ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση αγωγής έξωσης ή διαταγής απόδοσης μισθίου μισθωτή κενωθέντος – σχολάζοντος περιπτέρου του Δήμου μας λόγω μη τακτοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ).

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 40.6266.02 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για εργασίες για ανάκτηση δεδομένων από κατεστραμμένους σκληρούς δίσκους της Δ/νσης ΥΠ. Δόμησης & Γ.Σ.Π.


ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 59.779,16 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια λοιπών ανταλλακτικών (ελαστικά , αεροθάλαμοι, συσσωρευτές κ.λ.π)», προϋπολογισμού δαπάνης 48.209,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή μη του από 29-8-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 29-8-2017, για το έργο «Γενικές επισκευές και συντηρήσεις στα Σχολεία του Δήμου Πειραιά για το έτος 2017», προϋπολογισμού δαπάνης 402.608,67 € ΦΠΑ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση της εργασίας: «Ασφάλιση Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Πειραιά για τα έτη 2017 – 2018» προϋπολογισμού δαπάνης 199.728 € σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 8ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων
 

Created by Γιάννης On 1/9/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by